فرایند هوشمندسازی داده محور زنجیره ارزشی است که محوریت آن پردازش داده­ ها می باشد. این موضوع خود متشکل از مراحل زیربنایی شامل تجمیع، ذخیره­ سازی، آرشیو تا مراحل تمیزسازی، بصری سازی، اعطای دسترسی، و گزارش ­گیری است. با دسترسی به داده های مشترکین برق، فرایند هوشمندسازی با تکیه بر پلتفرم فراکلود آغاز می گردد و خروجی آن در قالب اشکال مختلف خدمات هوشمند می تواند در اختیار بدنه ی حاکمیتی جهت تصمیم گیری ها و هوشمندسازی های بالادستی در مدیریت بهینه مصرف برق از یک سو و نیز در اختیار اکوسیستم استارتاپی جهت ارائه ارزش افزوده به جامعه مصرف کننده قرار گیرد.