انرژی در هر کشوری یکی از پر اهمیت ترین الزامات توسعه و از عوامل اصلی تولید و زندگی است و نقش آن به حدی مهم است که ادامه حیات بدون انرژی امکان پذیر نیست و زندگی و تمامی فعالیت های اقتصادی و صنعتی به انرژی وابسته هستند. اکنون مسلم شده که در هر جامعه ای کمبود انرژی با بحران همراه بوده و بدین دلیل است که همه دولت ها مسائل مربوط به انرژی را در زمره مسائل استراتژیک خود می دانند. با توجه به اتمام سوخت های فسیلی در آینده ای نه چندان دور درمی یابیم در ایران نیز باید نگاه به انرژی و مسائل مربوط به آن یک نگاهی استراتژیک و همه جانبه باشد. ایران در بخش های صنعت ۲/۰۱۵ برابر میانگین جهانی، ساختمان ۲/۵۸، حمل و نقل ۲/۰۴ و لوازم خانگی ۱/۷۶ برابر میانگین جهانی، مصرف انرژی دارد که این آمار به خوبی بیانگر فاصله عمیق ایران با معیارهای بین المللی است. ساختمان های ایران شش برابر ساختمان های اروپایی مصرف انرژی دارند. به عبارت دقیق تر در ایران برای هر متر مربع ساختمان، ۳۰ متر مکعب گازمصرف انرژی وجود دارد در حالی که در اروپا این عدد برابر ۵/۵ متر مکعب گاز است. صنعت سیمان در ایران به طور میانگین ۲۹ %، ذوب آهن و فولاد ۳۷ %، صنایع لبنی ۲۰ %، صنایع شیشه و جام ۳۰ %، کاشی ۲۶ %، نساجی ۲۲ % و آجر ماشینی ۵۱ % بیش از شاخص های انرژی در کشورهای صنعتی انرژی مصرف می کنند. اتلاف انرژی به شدت در همه بخش های مصرف کننده انرژی حاکم است و به حدی است که می توان گفت از هر سه نیروگاه تولید برق، یک نیروگاه کلابرای جبران تلفات احداث می شود.
متاسفانه در کشور ایران، اغلب راهکارهای سخت افزاری که صرف زمان و هزینه زیاد را می طلبد، در دستور حاکمیت بوده است. این در حالی است که کشورهای پیش رو رویکرد نرم افزاری را برای کارآیی انرژی مصرفی برگزیده اند. رویکردی که در فراکلود نیز تحت عنوان «پیاده سازی مدل های داده محور» دنبال می گردد. در رویکردهای نرم افزاری و مهم ترین زیرمجموعه آنها مدل های داده محور شاهد محدودیت های زمان و هزینه نمی باشیم به خصوص آنکه در اجرای و پیاده سازی این راهکار نوین از مدل های جدید کسب و کار که امکان بهره برداری حداکثری از منابع سرشار خلاقیت و نوآوری را فراهم می نماید بی آنکه هزینه و بار مالی قابل ملاحضه ای را به حاکمیت و مشترکین تحمیل نمایند. این مدل ها، از یک سو با داده های مصرفی سر وکار دارند و از سوی دیگر در چارچوب و رگولاتوری تعیین شده با حاکمیت در ارتباط هستند و امکان اتخاذ تصمیمات داده محور را در کمترین زمان ممکن، متناسب با نتایج فرآوری شده از محل داده ها، در سطوح یک منطقه، استان و کشور فراهم می سازد. بنابراین با صرف کمترین منابع، با پردازش و فرآوری داده های مصرف به مدیریت هوشمند انرژی نائل خواهیم آمد. شایان ذکر است مدل های داده محور با رویکردهای سخت افزاری از نظر هدف و کارکرد همپوشانی دارند و لی در اجرای راهبردهای داده محور، منابع و هزینه های به مراتب کمتری مورد نیاز است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور می تواند بسیار راهگشا باشد.